Retourbeleid

Herroepingsrecht
1.   Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft
ontvangen van 1 bestelling

o zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft
ontvangen

o zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via
internet gaat afnemen

3.   De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken
via info@homatherapy.nl, indien gewenst met behulp van het
herroepingsformulier dat via de website van Om Shree,
http://www.homatherapy.nl, kan worden gedownload.

4.   De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het
kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Om Shree, bij
gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

1.   Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft
gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Om
Shree heeft geretourneerd, dan zal Om Shree eventuele door de consument
betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en
volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2.   De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Om Shree
voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de
volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het
retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Levering

1.   Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.   Levering vindt plaats bij Om Shree, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.

3.   Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de
klant aangegeven adres.

4.   Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden
voldaan, heeft Om Shree het recht om zijn verplichtingen op te schorten
totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5.   Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als
gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Om Shree kan
tegenwerpen.

Levertijd

1.   De door Om Shree opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de
klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
zijn overeengekomen.

2.   De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het
(elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een
(elektronische bevestiging) heeft gekregen van Om Shree.

3.   Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht
op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te
ontbinden, tenzij Om Shree niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk
te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de
door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen
hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1.   Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd
is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen,
hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten
maken, bij gebreke waarvan Om Shree niet aansprakelijk kan worden
gehouden voor eventuele schade.

2.   Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt,
dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de
verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Om Shree, bij
gebreke waarvan Om Shree niet aansprakelijk kan worden gehouden voor
eventuele schade.

Overmacht

1.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek
geldt dat een tekortkoming van Om Shree in de nakoming van enige
verplichting ten aanzien van de klant niet aan Om Shree kan worden
toegerekend in een van de wil van Om Shree onafhankelijke situatie,
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijkheid niet van Om Shree kan worden verlangd.

2.   Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet
uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand,
rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van
toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,
elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen;
computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.   Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Om Shree 1 of
meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die
verplichtingen opgeschort totdat Om Shree er weer aan kan voldoen.

4.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30
kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst
schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.   Om Shree is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding
verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig
voordeel geniet.

Blijf up-to-date

Schrijf je nu in voor de nieuws brief voor leuke actuele gebeurtenisen en nieuwe informatie.

Volg ons

Agnihotra Is Like Magic

06 22283523
info@homatherapy.nl

Wij verschepen wereld wijd

SHOPPING BAG 0