Verzend en Leveringsbeleid

Verzend & Levering beleid


1.   Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.   Levering vindt plaats bij Om Shree, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
3.   Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de
klant aangegeven adres.
4.   Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden
voldaan, heeft Om Shree het recht om zijn verplichtingen op te schorten
totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5.   Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als
gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Om Shree kan
tegenwerpen.

Levertijd
1.   De door Om Shree opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de
klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
2.   De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het
(elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een
(elektronische bevestiging) heeft gekregen van Om Shree.
3. Om Shree levert bestellingen op de maandag en vrijdagen.
4   Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht
op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te
ontbinden, tenzij Om Shree niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk
te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.
Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de
door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Verpakking en verzending
1.   Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd
is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen,
hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten
maken, bij gebreke waarvan Om Shree niet aansprakelijk kan worden
gehouden voor eventuele schade.
2.   Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt,
dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de
verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Om Shree, bij
gebreke waarvan Om Shree niet aansprakelijk kan worden gehouden voor
eventuele schade.

Blijf up-to-date

Schrijf je nu in voor de nieuws brief voor leuke actuele gebeurtenisen en nieuwe informatie.

Volg ons

Agnihotra Is Like Magic

06 22283523
info@homatherapy.nl

Wij verschepen wereld wijd

SHOPPING BAG 0